ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ,

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БІЛІМ БЕРУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ

"ШАРБАҚТЫ АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ" 
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ЩЕРБАКТИНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ,

АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ:

Сайланған кәсіби қызмет саласында көшбасшы бола алатын білікті жұмысшы кадрларды даярлаудан тұрады.

Сайт Президента РК

НАВИГАЦИЯ

КОЛЛЕДЖ ТАРИХЫ

1957 жылдан бастап Шарбаќты ґзініѕ № 24 кјсіби лицей тарихын бастап келеді, училище екі ауданныѕ бірлестігінен  ќўрылды,сол уаќытта Шарбаќтыда УМСХ- 56, СПТУ- 56 іс жїзінде Галкинде ашыќ жерде жаѕа оќу-ґндіріс базасын бастады, екінші мехникалыќ базасы соѕынан Шарбаќтыда  электрефикациялыќ ауыл шаруашылыќ механизациясы болды.
                1957 жыл желтоќсанныѕ  10 -даєы Аќмола облысы басќармасыныѕ  бўйрыєына  сјйкес Галкин селосындаєы ауыл шаруашылыќ  училищесі ўйымдастырылды соєан Яков Викторович Блац директор болып таєайындалды. Сол кїннен бастап ресми тїрде  №24 КЛ болып саналды. 2007 жылы жарты єасырлыќ лицейдіѕ  мерейтойын ґткізді. Оќушылардыѕ  бірінші жинаєы 1958 жылдыѕ 3 аќпаннан бастап Шарбаќтыда сол кезден бастап Галкинде жаѕа оќу базасында ќўрылыс басталды. Негізінде  ќўрєан адамдар їлкен абыройєа ие болды.  Училищеніѕ тарихы 10 жыл болєанына ќарамастан жаѕадан техникалар келді жаѕа корпус,зертханалар ќўрылды. Соєан ќарамастан училище  дайындап жјне мамандарды шыєарды, ґте ќажеттілікті талап етілген, сонымен бірге Ќазаќстанда тыѕ жјне тыѕайєан жердіѕ игерушілігі басталды. Бірінші оќу кезінде кімдер болмады дейсін- украиндер, белорустар, чуваштар, татарлар, орыстар жјне СССР-діѕ жан-жаєынан тыѕєа  жўмыс істеу маќсатында келді.Осы жерде  мамандыќќа ие болып ауыл шаруашылыќ училищеде оќыды. Галкинда тракторшы, комбайыншы, механизаторларды "К-700"-де жўмыс істеуге дайындаєан.  Еѕ басты маќсат адамды озініѕ кјсібіне їйрету осы тапсырманы училище орындап шыєа білді. Бірінші УМСХ- 56 педагогтар арасында: Анна Федоровна Садчикова, Мария Ефим Мороз, ґндірістік -оќыту шеберлері: А.В .Хребет, И.В. Зайцев болды. 
     70 жылдардан бастап  СПТУ- 56 директоры Шкреба Николай Кузьмич таєайындалды. Кейінірек 1970 жылдары оќу-ґндірістік базасы толыќ ќалыптастырылды, училищеде жоєары білікті орта білімді  жўмысшылар дайындады. Жалпы алєанда № 24КЛ оќу мектеп ќабырєасынан 20 мыѕ маман бітіріп шыќты. Еѕ жоєары 1986 жылы СПТУ- 24 605 адам бітірді. Ґткен єасырдыѕ 80 жылдар ортасында училищеніѕ ґмірінде еѕ жаќсы кезеѕ болып есептеледі. Кїшті инженер-педагогикалыќ ўжым толыєымен ќалыптастырылєан,материалдыќ база мен училище "К-700" шеберханалар мен зертханалармен толыќтай жабдыќталды, мында кеѕ салалы профильді тракторшы-машинашы, аспазшы  айрыќша  нјтижеге ќол жеткізген  оќытушылар В.Н. Шевелев, И.И. Фабер, В.В. Гоман. Жарты жылдыѕ ішінде коп директор ауысќан жоќ. Я.В. Блаца училищеніѕ негізін ќалаушы болып табылады, оны  басќарєандар В.И.Шкреба , М.Б.Великоредчанин, М.Б.Жаќин, Т.Є.Јбдрахманов. М.Б.Великоредчанин басќарєан кезде ґте ќиын кезеѕ болды.1989 жылы училище Галкиннен Шарбаќтыєа ауыстыру туралы шешім ќабылданды. Сол жылдары базада екі оќу орны жјне бір педагогикалыќ ўжымын ќалыптастырды. Училищеніѕ басшылары ќорытындылап  сол кезеѕдегі еѕ жаќсы бґлім  материалдыќ-техникалыќ базасын саќтап ќалуды жґн кґрді, тракторлар, автокґліктер,ауыл шаруашылыќ машиналары жјне таєы басќа. Сол ќиын жылдары экономикалыќ реформ кезде жаќсы деѕгейде жўмыс істеді.
    Елімізде экономикалыќ жаєдай ґзгерді жјне СПТУ-дыѕ  бўл жаѕа жаєдайдыѕ еѕбек базарындаєы ќалыптасуына , жаєдайды сезiнуге тура келді.Бірінші басында бастапќыда Шарбаќтыєа ауысќаннан кейін тракторшылар, аспаздарды дайындауєа мўнда жалєастырды, газ электр дјнекерлеушілер хатшы-референттердi тобы, тігін-моторист, монтер- байланысшы  алєашќы топтар ашылды. 1993 жылы бастапќы фермер-арендатор,хатшы-референт топтары ашылды. 1996 жылы училище  кјсіптік мектеп деп ќайта ат берілді. Фермерлер, газ электр дјнекерлеушілер, есепшiлер, Тамаќ кјсiпорын мамандары, автомеханиктер тобын дайындады. 2005 жылы ЭЕМ оператор «ќўрылысшы-шебер» мамандыєы пайда болды.оќу орнында материалдыќ база жаќсарып келуде. Лицейде соѕєы жылдары оќу аудиториясында жиЋаздар толыєымен жаѕартылды,  жаѕадан трактор жјне комбайндар келді,лабороторияєа «Тамаќ дайындау технологиясы», «Тасќалаушы» жабдыќтарын алып келді, жјне асханаєа балалар табиєи рет тамаќтанады Јр жылы 200 мыѕдай спорттыќ тауарлар алынады, лицейде                                3 компьютерлік сыныбы бар, екеуі жаѕа. 2009 жыл  ќаѕтардыѕ 1-нен бастап Шарбаќты №24 КМ  Шарбаќты №24КЛ мјртебе алды  директоры Т.Є.Јбдрахманов .
2012 жыл наурыздан бастап №24 кјсіптік лицейдіѕ директоры Владимир Николаевич Глазинский таєайындалды. 2012 жылы ќараша айынан бастап Шарбаќты №24 кјсіптік лицейі Шарбаќты №22 колледжі деп ќайта ат берілді.